Skip to main content

– We need to reclaim control of the food, says Matts Johansson, famous restaurateur and café-developer in Gothenburg.

The large-scale food industry, the evolution of the Million Programme, and a workforce made up of both women and men twisted the knowledge and craft of food out of the hands of the people of Sweden. More and more people are now realizing we need to take that knowledge back. If everyone on Earth grows, harvests, produces, and eats the same way we in Sweden do, it means our planet will be unable to sustain us in a fairly near future.

Matts therefor decided to write a debate book on the subject. To share his experiences and thoughts on food, the craft tradition, and entrepreneurship. The book is titled Fel, Fel, Rätt (Wrong, wrong, right) (Honkplease, Gothenburg 2018).

Matts says there are systematic flaws in our production and handling of food. Changing systems that are ruining our soil and giving us lower-quality food is not done overnight.

– Sometimes I feel like a grumpy craftsman, but seeing how the craft of food has eroded in Sweden, it’s hard.

– That’s a whole cultural heritage that’s disappeared, which we now have to get back. I mean food isn’t like a TV, we eat 4-5 times a day every day of our lives, it’s a central part of life. You have to take that very seriously.

With a comprehensive analysis of the food-situation in the world and in Sweden, 40 years of personal experience in the restaurant business, craft knowledge, and entrepreneurship, Matts criticizes the large-scale way of producing food, and presents a few possibilities which might contribute to improvements and progress.

– We have to do something before it’s too late, Matts says. I think the small-scale, locally suited growing and food production could be at least 20-30 %.

– EKO, Reko and Krav (Swedish eco-labels) are good, but those systems are bulky and complicated in and of themselves, Matts says. A lot of actors choose to leave them in order to create their own brands, which include sustainability.

Matts hopes that within five years, there will be many more producers working on a smaller scale, putting ecological, social, but also economical and quality-based sustainability at the fore.

– Locally produced is a difficult question. The demand is huge, but the supply is weak. It’s not just about EKO and Reko but also good taste, high quality, distribution, and markets for businesses to be able to survive economically.


[Article in Swedish below – originally posted on April 26th, 2018]

Fel, fel, rätt – Matts Johansson debatterar om mat

– Vi måste ta tillbaka kontrollen över maten, säger Matts Johansson, känd restauratör och kaféutvecklare i Göteborg.

Den storskaliga livsmedelsindustrin, miljonprogrammets framväxt och att både kvinnor och män är i arbetslivet vred kunskaperna om maten och dess hantverk ur händerna på människorna i Sverige. Alltfler inser nu att vi måste ta tillbaka den kunskapen. Om alla på jorden odlar, skördar, producerar och äter på samma sätt som vi i Sverige innebär det att vår jord inom en ganska snar framtid inte kan försörja oss längre.

Matts bestämde sig därför för att skriva en debattbok i ämnet. För att dela med sig av sina erfarenheter och tankar av mat, hantverkstradition och entreprenörskap. Boken heter Fel, fel, rätt (Honkplease, Göteborg 2018).

Matts menar att det finns systemfel i vår livsmedelsproduktion och hantering. Att ändra på system som förstör våra jordar och ger mat med sämre kvalitet görs inte i en handvändning.

– Ibland känner jag mig som en sur hantverkare, men det är tufft att se hur mathantverket eroderat i Sverige.

– Det är ju ett helt kulturarv som försvunnit och som vi nu måste återta. Jag menar mat är ju inte som TV-apparater, vi äter ju 4-5 gånger per dag hela vårt liv, så det är en central del av våra liv. Det måste man ta på djupt allvar.

Med en övergripande analys av läget för maten i världen och Sverige, 40 års egna erfarenheter i restaurangbranschen, hantverkskunnande och entreprenörskap kritiserar Matts det storskaliga sättet att producera mat på och visar på några möjliga vägar som kan bidra till förbättringar och utveckling.

– Vi måste göra något innan det är för sent, säger Matts. Jag tycker att den småskaliga, lokalt anpassade odlingen och livsmedelsproduktionen kunde vara i alla fall 20-30 %.

– EKO, Reko och Krav är ju bra men de systemen är tunga och krångliga i sig, menar Matts. Många väljer att lämna dem för att skapa egna varumärken som inkluderar hållbarhet.

Matts hoppas att det inom 5 år blir många fler odlare i mindre format som sätter ekologisk, social men också ekonomisk och kvalitetsmässig hållbarhet i centrum.

– Närproducerat är en svår fråga. Efterfrågan är stor men tillgången svag. Det handlar ju inte bara om EKO och reko utan också om god smak, hög kvalitet, distribution och marknader för att verksamheter ska kunna överleva ekonomiskt.

 

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.