– Utbildning är den bransch som kommer att innoveras mest framåt. Det har varit för lite innovation på området, och det finns ett gigantiskt behov, menar Pär Lager.

Pär Lager har lång erfarenhet inom utbildningssektorn. Han började som lärare i grundskolan och har sedan dess bland annat varit VD för Berghs School of Communication och politisk sakkunnig i utbildningsdepartementet. Idag är han en av landets mest uppskattade föreläsare med särskilt fokus på var samhället är på väg. Han sitter samtidigt i flera företags och organisationers styrelser, varav flera utbildningsföretag.

– Det sker enormt snabba samhällsförändringar idag som kräver mer utbildning och kunskap.

-Varje land och företag står inför samma utmaning och de som inte hänger med kommer att slås ut. Nyckeln är att hitta innovationer för att skala upp effektiv utbildning på ett kostnadseffektivt sätt.

– Det sker enormt snabba samhällsförändringar idag som kräver mer utbildning och kunskap. Varje land och företag står inför samma utmaning och de som inte hänger med kommer att slås ut. Nyckeln är att hitta innovationer för att skala upp effektiv utbildning på ett kostnadseffektivt sätt.

World Economic Forum menar att den genomsnittliga medarbetaren idag måste gå igenom 101 dagars kompetensutveckling för att kunna göra sitt jobb ordentligt år 2022. Det innebär att vidareutbildning kommer att spela en allt större roll i samhället framåt.

– Vi har ett gemensamt ansvar om vårt lärande, från statens, arbetsgivarens och individens sida. Men staten saknar pengar, arbetsgivare prioriterar inte tillräckligt och många individer är idag inte inställda på att ta det ansvaret själva. Därför finns det mycket att göra på området.

Pär är en stark förespråkar för det livslånga lärandet, men tycker att begreppet i sig känns lite mossigt. Han föredrar att prata om ’upskilling’ och ’reskilling’.

– Upskilling är att hela tiden lära sig nya saker i takt med den snabba utvecklingen. Reskilling är att helt enkelt utbilda sig till en helt ny yrkesroll, då jobb/roller försvinner. Båda behövs det mer av idag!

EdTech och nya utbildningsformer

Pärs målbild är att fler människor ska få tillgång till bra utbildning genom hela livet. Därför är det viktigt att börja se bortom de traditionella utbildningsstrukturerna och hitta vägar där tekniken skapar nya möjlighet menar han. EdTech, Educations Technology, är ett samlingsnamn för de innovationer och startups som jobbar i mötet mellan teknik och utbildning.

– Eftersom jag själv har arbetarbakgrund vill jag inte att bara de privilegierade i samhället ska ha tillgång till och klara av utbildningar och nya samhällsutmaningar. Där har digitaliseringen enorma möjligheter att stödja både lärare och elever i läroprocessen.

Det finns idag en obalans mellan utbildningsanordnare där olika skolor har valt att omfamna ny teknik till olika grad. Det kommer snart bli mer uppenbart att studerande vid skolor som vågar innovera blir mer priviligierade och kommer få lättare att anpassa sig efter förändringar i samhället.

– Idag har vissa skolor studievägledare som styrs av AI, medan andra skolor helt saknar studievägledning. En skola erbjuder undervisning via hologram hemma medan andra lärosäten inte ens tillåter distansstudier. Det håller på att bildas tydliga a- och b-lag inom skolvärlden idag vilket kan bli en risk för de elever som går mer traditionella utbildningar.

Även om man utgår från traditionella undervisningsmetoder kan ny teknik appliceras för att stärka kvaliteten ännu mer. Pär vill gärna se fler företag, utbildningsanordnare och organisationer nyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig och använda smarta digitala processer.

– Det handlar också om att anpassa utbildningsinnehållet efter vad som sker i samhället. I takt med den tekniska utvecklingen och automatiseringen kommer vi behöva andra färdigheter. Allt fler arbetsgivare efterfrågar samarbete, problemlösning, empati och kreativt tänkande idag. I Silicon Valley har man slutat titta på universitetsdiplom och utgår istället från vad personen kan och vill; Google och Amazon är exempel på storföretag som har öppnat upp sina rekryteringsprocesser.

Teknik hjälper till att skala upp utbildning

Utbildning i mötet med teknik spelar stor roll över hela världen idag, och hjälper till att demokratisera utbildningssektorn. Pär har själv varit inblandad i ett projekt kring digitala utbildningar på landsbygden i Tanzania, där man behövt hitta lösningar för byar som saknat tillräckligt med läromaterial och lärare. Projektet drevs av StudiTanzania som en av Pärs tidigare koncerner var delägare i. 

– Vi tog fram en portal med filmat undervisningsmaterial och tillhörande quizar som lärare och rektorer kunde nå via sina mobiltelefoner. Mobilerna kopplades till billiga projektorer som drevs av solceller för att visa materialet i skolan. Med en sådan lösning får en klass på 100 elever plötsligt tillgång till utbildningsmaterial inom biologi, fysik, matematik och kemi till en låg kostnad och med bara en lärare på plats.

Pär sitter idag också i styrelsen för Plan International. Hans hjärtefråga inom organisationen handlar om att tillgängliggöra utbildning för barn och unga i utsatta situationer.

– På många flyktingläger idag är 60 % av de boende barn och de är i behov av utbildning. Genom filmad undervisning som kan visas med en projektor mot en tältvägg går det att undervisa för tusen barn åt gången, så att alla får garanterad undervisning varje vecka, säger Pär och fortsätter:

– Jag är uppvuxen i ett arbetarhem och har väldigt få släktingar som har läst längre än grundskolan. Det innebar att jag tidigt förstod hur viktigt det är med utbildning om man vill ha ett bra liv och om man vill ha inflytande över sig själv och samhället. Därför är det här en så viktig fråga för mig.

Innovation inom utbildningsområdet i Sverige

Pär menar att vi i Sverige har halkat efter på utbildningsområdet på senare år, något som också syns i flera internationella mätningar. Det är därför viktigt att vi tittar på och lär oss från andra länder.

– Idag finns det 3 000 EdTech-startups bara i Peking som jobbar med olika lösningar men det är väldigt få svenskar som följer utvecklingen där. Samtidigt är USA väldigt innovativa när det kommer till vuxenutbildningar och att snabbt lära ut nya färdigheter till personer som redan befinner sig mitt i arbetslivet.

Pär är rådgivare för och var även med och grundade Academy som snabbt blivit en populär utbildning för de som vill bli programmerare. På 12 veckor lär man sig lika mycket programmering som på ett tre-årigt universitetsprogram, och får efter avslutad examen en två-årig anställning genom Academic Work. Det blir också enklare att ta en paus och skola om sig mitt i livet om en trygg anställning utlovas efter studierna. I Sverige beräknar man att det saknas ca 60 000 personer med relevant IT-kompetens, vilket ökar efterfrågan på utbildningar som kan hjälpa till att fylla det gapet.

– I Sverige har vi en tradition med folkhögskola som vi borde dra mer nytta av. Yrkeshögskolan är enligt mig det mest innovativa som hänt i Sverige, där yrkesverksamma är med och utbildar. Men innovation behöver också ske inom grund- och förskolan, gymnasiet och på högskola och universitet, menar Pär och fortsätter:

– Inget enskilt företag eller stat har råd att göra allt själva, vi måste bli bättre på att jobba tillsammans inom det här området.